هدف از آذین بندی شهری چیست؟

1399/05/03

هدف از آذین بندی شهری چیست؟
نورآرایی و آذین بندی شهری حرفه ایست که هدف آن خلق و احیای کیفیت محیط شهری می باشد.دامنه فعالیت این حرفه به طور معمول شب هنگام را دربر میگیرد.با توجه به اینکه شهرهای امروزی تبدیل به مکان های شبانه روزی شده اند ضرورت توجه به کیفیت محیط شبانه از سوی طراحان شهری امری بدیهی است.نور های مختلفی که از طریق نور پردازی ،شب هنگام عناصر شهری را روشن میسازد، بسته به آنکه با چه رنگی،از چه جهتی و با چه شدتی تابیده شود تاثیرات کیفی متفاوتی در فضا ایجاد می کند.لذا منظر شبانه به عنوان جزئی جدا نشدنی در طراحی شهری باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

هدف از آذین بندی شهری چیست؟

نورآرایی و آذین بندی شهری حرفه ایست که هدف آن خلق و احیای کیفیت محیط شهری می باشد.دامنه فعالیت این حرفه به طور معمول شب هنگام را دربر میگیرد.با توجه به اینکه شهرهای امروزی تبدیل به مکان های شبانه روزی شده اند ضرورت توجه به کیفیت محیط شبانه از سوی طراحان شهری امری بدیهی است.نور های مختلفی که از طریق نور پردازی ،شب هنگام عناصر شهری را روشن میسازد، بسته به آنکه با چه رنگی،از چه جهتی و با چه شدتی تابیده شود تاثیرات کیفی متفاوتی در فضا ایجاد می کند.لذا منظر شبانه به عنوان جزئی جدا نشدنی در طراحی شهری باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
 آذین بندی شهری و نقش آن در جامعه شهری:

انسان همواره به صورت ذاتی در محیط زندگی خود به دنبال زیبایی ها می باشد.در جوامع صنعتی کنونی که مردم اکثر وقت خود در بیرون از منزل و محیط کار بسر می برند توجه به زیبا سازی شهری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.خیابان بزرگ و میادین در شهرها میتواند بیانگر فرهنگ و سطح پیشرفت آن شهر باشد.در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی  در کشور استفاده از سیستم های نور پردازی شهری ال ای دی رو به گسترش بوده است که از نمونه های ان می تواند به انواع المان های نوری ،نماد های نوری میدانی و آذین بندی توسط ریسه های بلوطی و والواشر های خطی اشاره کرد.

توجه به انتخاب نوع مناسب نورپردازی شهری توسط تیم حرفه ای حامیتا با توجه به فرهنگ و آداب  و رسوم آن شهر توانسته است گردشگران را با فرهنگ آن شهر بیشتر آشنا نماید، به عنوان مثال در شهر های جنوبی المان های مرتبط با نخلستان و دریا و یا در شهر های هنری المان های نوری مرتبط هنرهای دستی  آن شهر می تواند گویای فرهنگ و آداب آن شهر باشد.

علاوه بر این توجه به اجرای آذین بندی شهری می تواند به جذب توریست و گردشگر کمک نمایید.